Co dělat....Na těchto stránkách můžete najít odpověď

 

 

,,Proč se neplní naše přání?“

 

Zákon přitažlivosti- to je co miliony lidí na zemi využívá nyní k tomu, aby do svého života přitáhli to, po čem touží, od peněz až po zdraví. Prolétly světem knihy a filmy jako TAJEMSTVÍ aj., které nám říká: ,,je to tak jednoduché, jenom tvořte, vyšlete myšlenku“. Proč se to, ale tolika lidem vlastně ,,nedaří“? Ono se ,,to“ daří, protože naše myšlenka má opravdu sílu tvořit. Pokud, ale máte pocit, že ne, odpověď jak to vlastně je najdete níže.-Ap.

 

Proč je život plný protikladů?

Neúmyslný výběr je jedním z málo známých aspektů osobního tvoření, jež mohou způsobit, že se lidé domnívají, že nefunguje. Kromě něj existuje zákon protikladů, o kterém lidé vědí ještě méně a který vytváří stejný efekt jako neúmyslný výběr, ovšem z jiného důvodu.

Zákon protikladů je druhým z pěti velkých principů života a funguje v dokonalé harmonii s energií přitažlivosti. Tento princip vyjadřuje skutečnost, že v okamžiku, kdy ve své realitě něco vytvoříte, vznikne zároveň i přesný protiklad- a dokonce jako první.  

Co to má znamenat? O čem to mluvíme?

Mluvíme o tom, že v okamžiku, kdy si něco vyberete- jakýkoli výsledek, objekt nebo zážitek-, objeví se ve vašem životě nějakým způsobem i jeho přesný protiklad. Může se objevit někde daleko v pozadí, anebo vám vyskočí přímo před očima, ale každopádně se ukáže.

 

Je nevyhnutelné, aby se objevil protiklad toho, co jste se rozhodli vytvořit pomocí své energie přitažlivosti, a to z důvodu, že život nemůže existovat ve vakuu. Musí vzniknout kontext, který vám umožní prožít to, co jste si vybrali.

 

Tohle si uvědomuje jen málo lidí, a tak se jim snadno může stát, že ve svém smýšlení sklouznou k negativitě zrovna ve chvíli, kdy se jim vesmír chystá nabídnout přesně to, po čem toužili.

 

V tom, že se objevil protiklad, totiž nespatřují jasné a nezpochybnitelné znamení toho, že jsou na dobré cestě, a směřují k tomu, co chtěli. Právě naopak, vidí v tom překážku a neúspěch.

 

Mají pocit, že stojí proti zdi, ačkoli ve skutečnosti stojí přede dveřmi. Jen díky schopnosti rozlišovat by mohli postřehnout rozdíl. A právě v téhle chvíli nastupuje dar moudrosti, o kterém se budeme bavit vzápětí.

Zákon protikladů se zakládá na fundamentálním, základním principu veškerého života: ,,Bez toho, čím nejsi, není ani to, čím jsi.“

Já vím, já vím, tahle věta není zrovna srozumitelná. Dovolte mi, abych jí vysvětlil. Řekněme, jenom pro ilustraci, že toužíte po tom, stát se ,,světlem“. (Tohle přání má, mimochodem, celá řada lidí. Touží po tom, stát se Světlem a následně přinášet světlo, kamkoli přijdou.)

 

Teď si – opět jen pro ilustraci- představme, že kolem vás není nic jiného než právě Světlo- dokonce vůbec neexistuje nic jiného než Světlo. Tím by však pro vás bylo nemožné stát se Světlem.

Mohli byste Světlo poznat, ale nemohli byste je prožít.

Mezi poznáním a prožitím je rozdíl a lidská duše touží po prožití toho, co pozná.)

 

Je jen jedna jediná možnost, jak sebe sama prožít jako Světlo, a tou je ocitnout se v temnotě. Ale pamatujte, že v našem příkladu žádná temnota neexistuje. V tomto příkladu není nic jiného než Světlo.Musíte tedy nejprve stvořit temnotu. Musíte ji vyvolat. A vy to uděláte.

Tohle je zákon protikladů, který vám dává příležitost. Pokud ovšem v protikladu nebudete spatřovat příležitost, ale překážku, nestane se pro vás něčím, co vám dává moc, ale naopak něčím, co vás omezuje. Propadnete se do negativního myšlení, protože nepochopíte, že vy sami jste použili energii přitažlivosti k tomu, abyste k sobě přitáhli temnotu i světlo (to, co byste označili za ,,negativní“ a ,,pozitivní“ výsledek svého snažení), neboť jen tak můžete plně prožít, pozitivní výsledek toho, co jste vytvořili.

 

V protikladech je moc, a právě to je ten spletitý způsob, jakým přitažlivost spolupracuje se všemi velkými principy života. Tyto principy fungují ve vzájemné součinnosti, tvoří dokonalý mechanismus- mechanismus manifestace- jako jednotlivá kolečka v soukolí hodinového strojku.

Co tedy můžeme dělat, jestliže se zdá, že zákon protikladů nám v naší snaze o osobní tvoření nepomáhá, ba dokonce ji maří?

Musíme ji pochopit, jak funguje.

V tom, že se objevil ,,protiklad“, se snažte spatřovat první náznak toho, že osobní tvoření funguje bezvadně. Pamatujte, že první krok při tvoření čehokoli je vytvoření kontextu, v jehož rámci je možné onu věc vnímat. Nevzdorujte protikladu toho, co se snažíte prožít. Naopak, přijměte to. Pohlédněte na onen protiklad zpříma a uvědomte si jeho pravou podstatu.

To, čemu se budete bránit, zůstane. To proto, že svou soustavnou negativní pozorností, kterou k tomu upínáte, onen předmět neustále udržujete ve své blízkosti. Nemůžete se bránit něčemu, co neexistuje. Pokud se něčemu bráníte, dáváte tomu existenci.Tím, že na onu věc soustředíte své negativní myšlenky a emoce, tomu naopak dáváte energii.

Právě proto nás všichni velcí učitelé nabádali, abychom ,,nevzdorovali zlu“. Nebojujte s tím, co je v protikladu s vaším cílem nebo zamýšleným výsledkem. Naopak, poddejte se tomu.

Vím, že to může znít podivně, ale slibuji vám, že to funguje.

Nebuďte napjatí, nevzpírejte se, nechystejte se k boji. Nikdy neodporujte tomu, co stojí proti vám. Nebraňte se, skládejte.

Rozumíte tomu? Dobře si toto pravidlo zapamatujte:

                        Nebraňte se, skládejte.

 

Složte si obraz původní představy toho, co od života chcete. A při té příležitosti myslete na sebe sama. Vyjděte z pocitu uvolnění a jistoty, že život je v naprostém pořádku. Ale nezaměňujte uvolnění se smířením.

,,Nevzdorování zlu“ neznamená, že byste se neměli pokoušet změnit, to co si ve svém životě nepřejete. Změnit něco neznamená tomu vzdorovat, znamená to jen vybrat si ještě jednou a jinak. Změna není vzdor, pouze úprava. Upravit  neznamená vzdorovat, ale spíš pokračovat v osobním tvoření.

Změna je tvoření. Vzdor je konec tvoření. Slouží jen k tomu, že předchozí výtvor zafixuje na jeho místě.

 Je vám to jasné?

Kdykoli se ve svém životě dostanete do nepříjemné nebo nežádoucí situace, máte na výběr: bránit se, nebo skládat. Zopakujme si to ještě jednou:Můžete se buď bránit tomu, co prožíváte, anebo skládat to co prožíváte.

                                   Skládejte to, po čem toužíte.

Díky zákonu protikladů máte kontext, v jehož rámci to můžete prožít. A to je ta nejlepší věc, kterou vám vesmír vůbec může nabídnout.

Tohle je důležitá součást,,kouzelné formulky“ života, která se jen zřídkakdy vysvětluje.

 

 

zdroj:N.D.WALSCH, Šťastnější než BŮH

Sepsala:www.andelskapani.cz