https://leceni.blogspot.cz/https://leceni.blogspot.cz/

Dvě modlitby

 

 

 

Každý, kdo duchovně hledá a pracuje, zná dvě světově nejrozšířenější modlitby: Otčenáš a Ho´oponopono: Síla těchto modliteb spočívá v množství lidí, kteří se je denně a právě v tuto chvíli modlí. Jsou to modlitby, které jsou pevně zakořeněny ve společném vědomí lidí, Bůh je zná, dal nám je a ví, co říkáme. Mají velikou sílu, i když se je modlíme bez plného uvědomění a koncentrace. Jsou vhodné pro každý okamžik, kdy je Vaše mysl volná pro práci na očistě Světa a Země.

 
Ho´oponopono:
Miluji Tě.
Omlouvám se.
Prosím odpusť mi.
Děkuji Ti.

 
Modlitba je prosbou o nápravu a vymazání chybných myšlenek, emocí a činů z našeho i společného nevědomí, podvědomí i vědomí. Každá negativní entita -  virus v lidské mysli - svazuje nejenom naši Lásku, ale - ve společné realitě sdílená - se množí a způsobuje škodu celé společnosti a skrze lidskou činnost i
planetě. Tlačí nás jako hrášek princeznu i když je mimo naše vědomí a v jiných hladinách. Při modlitbě si  můžete představit, jak se omlouváte těm, kterým jste ublížili ve svém životě, ale taky jak se objímáte se spoustou lidí, se kterým jste ublížili na Zemi v životech minulých. A těch byly stovky. Omlouvejte se s nejhlubší lítostí a láskou. Byli jste to vy, kdo spáchal zlo. Nepřesouvejte zodpovědnost na "objednatele". Tak by nedošlo k vyčištění, ale pouhému posunutí viny. Prožívejte si hluboké pohnutí a lásku na obou stranách. A hlavně se nezapomeňte omluvit a vyznat lásku sami sobě! Zkušenost se zlem je škola Lásky!

 
Otčenáš: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé,
přijď království Tvé,
buď vůle Tvá, jako v Nebi tak i na Zemi.

 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes,

a odpusť nám naše viny,


jako i my odpouštíme našim  viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

 
Otčenáš je dva tisíce let starou, překrásnou očistnou modlitbou, kterou se modlí každý den na Zemi až dvě miliardy lidí. Biblické texty prošly mnoha překlady mezi jazyky, kulturami a epochami a mnoha účelovými revizemi. Přesto věřím, že všechny verše Otčenáše nesou plnou účinnost v této době a v našem jazyce.

 
Pokusím se osvětlit (posvětit :-) účinnost modlitby překladem veršů do laické mluvy tak, jak je chápu podle svých možností:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
Věřím, že naše duše se za horizontem našeho pozemského vědomí spojují v jednu obrovskou tvůrčí bytost, v jejíž mysli se odehrávají všechny tvůrčí procesy, hmotná i nehmotná realita přítomného okamžiku. Dohromady, společně, jako Boží děti, dokonalé tvůrčí bytosti, tvoříme vesmír ve svojí nesmrtelné věčné mysli. Naše pravé já není oddělené, naše pravé já je nesmrtelná Láska, jednota a střed celého Vesmíru. Naše pravé já je "Náš Otec, který je na nebesích" :-)

 
posvěť se jméno Tvé,
Tímto veršem posvěcujeme, prosvěcujeme, očišťujeme samotného Boha! Je to znamení naší Božské moci. Bůh si v modlitbě, kterou nám svěřil, přeje, abychom jeho (a tím zároveň i sebe) očišťovali a posvěcovali každým vyslovením tohoto verše. Tuto naši očistnou moc mnohokrát dokládá svými činy Ježíš Kristus, který Otčenáš přinesl a který o sobě zdůrazňuje, že je Synem Boha i Synem člověka. Tím ovšem Ježíš říká, jak to chápu, že lidé jsou Božími dětmi a každý z nás jsme jako On. Mimochodem - Kristus měnil vodu ve víno, rozmnožoval ve svých rukou potraviny (lámání chleba), uzdravoval i pouhým nevědomým dotykem jakoukoliv nemoc, teleportoval se i s lodí a svými učedníky, měnil počasí, poroučel zlu - zkrátka byl to celý člověk (ještě na sobě máme nějakou práci :-)

 
To, že máme moc "posvěcovat Boží jméno" je především třeba chápat jako uvědomění si vlastního postavení v řádu Vesmíru, skutečné lidské moci a zodpovědnosti za každý náš čin, emoci i slovo. Je to verš o sebevědomí ve smyslu sebeuvědomění.

 
přijď království Tvé,
Asi dostaneme něco, co tu momentálně nemáme. Věřím, že se užuž završí proces, který Kristus pomáhal nastartovat a který podle mého názoru spočívá v rozšíření vědomí dnešního pozemšťana. Řekl bych, že je to o té slavné páté dimenzi. Naše duše a tělo žije ve všech dimenzích. Naše aktuální pozemské vědomí ale sahá jenom do některých dimenzí. My si totiž neuvědomujeme, že žijeme v Božím království, že planeta Země, na které žijeme je nádherným Božským Rájem, který nás chce zadarmo živít a naplňovat láskou, štěstím a zdravím. Brzy si to uvědomíme a tak Boží království do pozemského vědomí přijde :-)

buď vůle Tvá, jako v Nebi tak i na Zemi.
Přijímáme vůli Boha Otce, našeho pravého Já, který je nepředstavitelně obrovský, je větší než Vesmír, dokonale nás přesahuje, přesto zůstává naším - lidským - Otcem. Jeho existenční podstatou je Láska a operačním jazykem Pravda. Před Božskou Láskou a Pravdou není úniku ani ji nelze ztratit ("láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí":-) Spolu s vůlí Otce v tomto verši přijímáme a naplňujeme se jeho Božskými ctnostmi: Láskou, Radostí, Pravdou ale také dostatkem - hojností:

 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes,
Bůh ví, že základem jakékoliv duchovní přípravy je nasycení - uspokojení fyzických potřeb. Kvůli tomu, abychom zažili "tvrdou formu" fyzikálních zákonů jsme se vtělili na Zemi. Fyzika a hmota jsou předmětem výuky ve škole v přírodě, kterou ve skutečnosti je planeta Země. Hmota je posvátná, díky ní se stáváme mistry (světa :-) Postavit dům v duchu není snadné, ale postavit dům na Zemi je mistrovství :-)

 
Tenhle verš už je naplněný (i když pan Monfort k tomu má co dodat :-) Ono totiž všechno, co potřebujeme k životu roste samo a to nejdůležitější vlastně ani neroste, ani není na prodej, ale prostě TO JE. Nebudu nikoho přesvědčovat, aby trhal ovoce z cizích stromů. Kvůli výměně hodnot máme peníze. Pro toho, kdo zatím má k dispozici jenom peníze :-) je tenhle verš modlitbou za dostatek ve formě peněz. 

 
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim  viníkům,
Zde viz komentář k Ho´oponopono.

 
a neuveď nás v pokušení,
Už máme zla dost, pracujeme na eliminaci zla ze Země, absolvovali jsme tento učební předmět na jedničku. Game over. S Láskou postupujeme do vyššího levelu :-)

 
ale zbav nás od zlého.
Známé, ve školách vyučované dějiny jsou dějinami zla. Války, moc, sňatky z rozumu, inkvizice, politika, náboženství, epidemie, revoluce, popravy. Zlo končí. Zapomeneme na něj jako Atrej v Nekonečmém příběhu zapomněl na nicotu. Zlo existuje pouze v naší mysli. Pokud tenhle virus smázneme, přestane utlačovat operační kapacitu naší mysli a naše vědomí se rozšíří do více dimenzí. Budeme si vědomi skutečné podstaty života - Lásky. Budeme si uvědomovat, že žijeme v dostatku, pravdě a štěstí. To jsou podstaty, z kterých pramení každý okamžik našeho života, bez nich bychom okamžitě zemřeli. Jenom parazitní zlo, kterého se musíme zbavit - programy v naší hlavě (dříve se tomu říkalo čert) - nám nedovolují abychom si byli neustále vědomi našeho Lidského Božství.  

 

 
 

 

Modlitby